فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: اصفهان، کیلومتر 5 جاده شیراز، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)، دفتر فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی.
تلفن: 983136502820+ داخلی 221
نمابر: 983136502825+
رایانامه: jrerjournal@yahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی:
http://jrer.ir/find.php?item=1.57.26.fa
برگشت به اصل مطلب