فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیرمسئول : دکتر رضا انشائی
 سردبیر : دکتر سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی
 مدیر داخلی : علی اسماعیلی
 اعضای هیات تحریریه :
دکتر محمدعلی متفکرآزاد ( استاد دانشگاه تبریز )
 دکتر محمود هوشمند ( دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد )
 دکتر سید عزیز آرمن ( دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز )
دکتر محمد واعظ برزانی (دانشیار دانشگاه اصفهان)
 دکتر هوشنگ شجری (دانشیار دانشگاه اصفهان)
 دکتر سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی (استاد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی)
 پروفسور کلود تقتومیو (استاد دانشگاه آنتی پلیس-نیس فرانسه)
پروفسور لوئیس ژوب (استاد دانشگاه گرانوبل-دامین فرانسه)
 پروفسور نیکلا پقیدی (استاد دانشگاه تولون-فرانسه)
 دکتر مریم اصغری (استادیار دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی )
 مدیر اجرایی : عباس کاراوند
 ویراستار انگلیسی: دکتر آزاده نجفی
 ویراستار فارسی: مریم میرصالحیان
 حروفچینی: شیدا یوسفی تودشکی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی:
http://jrer.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب